Over ons

Totstandkoming van het richtsnoer

Dit richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van leden van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). De leden van de werkgroep (zie figuur) hebben tijdens verschillende bijeenkomsten dit richtsnoer opgesteld.

Belangenverstrengeling

 

Naam Afgevaardige namens Gilead Jansen BMS Abbvie Roche MSD Overig
J.T. Brouwer NVH, NVMDL A A A A A
M.A.A. Claassen NIV
D.M. Burger NVZA A,L A,L,R A,R A,L R A,L,R,C
J.P.H. Drenth NVH, comm Hepatologie NVMDL A,C,R A A A,R,C A Ipsen (R)
B. van Hoek NVH A A A A Zambon (R), Chiesi (R), Astellas (R), Norgine (A, L), Abacus (A,L)
P. Honkoop Comm Hepatologie NVMDL A A A Will Pharma (A)
R.J. de Knegt NVH/NVMDL A,L,R A,L,R A,L,R A,L,R,C L,R GSK: R, Echosens: L
L. Patmore NVH
K. Pogany NIV
K. Sebib Korkmaz NVMDL/NVH
M.J. Sonneveld NVMDL/NVH A, R, C A A,L,C Fujirebio (A, R)
H. van Soest Comm Hepatologie NVMDL
M. van der Valk NVHB A,R,L A,R A A A A,R ViiV (A,R)
B. van Welzen NIV